1.01.01.10. Receptor tyrosine-protein phosphatase eta - (1 proteins)

Protein Name Protein ID Species Localization Topology TM Segment (helix) Hydrophobic Thickness (Å) Tilt Angle (°) ΔGfold (kcal/mol) ΔGtransf (kcal/mol)
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase eta PTPRJ_HUMAN Homo sapiens Plasma memb. Out 974- 996 (970-1000) 38.0 ± 2.2 0 ± 0 -16.2 -48.7